(+47) 55 30 17 30

Ord og begreper knyttet til tolking

Fjerntolking

Tolken er ikke fysisk til stede sammen med partene han/hun tolker for, men befinner seg et annet sted. Fjerntolking kan være i form av telefontolking eller skjermtolking der partene ser og hører hverandre ved hjelp av videokonferanseutstyr.

 

Fremmøtetolking, kontakttolking

Tolken er til stede i rommet sammen med partene han/hun tolker for.

 

Hvisketolking

Hvisketolking er en form for simultantolking som vanligvis utføres uten bruk av teknisk utstyr. Tolken sitter ved siden av eller bak lytteren og snakker med lav stemme. Metoden kan derfor ikke brukes når det skal tolkes for mer enn to personer. Denne formen for tolking krever gode lytteforhold.

 

Et såkalt "guidesett" kan brukes i en variant av denne teknikken. Noen av lytterne vil da ha hodetelefoner som på en vanlig konferanse. Tolken bruker en trådløs mikrofon, men har ingen andre tekniske hjelpemidler. Siden tolken ikke får lyden direkte inn på øret, må han/hun sitte i nærheten av taleren for å kunne oppfatte det som blir sagt samtidig som det tolkes.  

 

Konferansetolking

Tolking i situasjoner med mange deltakere, ofte under internasjonale konferanser. Den vanligste formen er simultantolking, men konsekutiv- og hvisketolking brukes også. De fleste kvalifiserte konferansetolker behersker både simultan- og konsekutivtolking. Som regel trengs minst to tolker per språk/kabin.

 

Konsekutivtolking

Tolken gjengir det som kommer til uttrykk etter forholdsvis korte intervaller, mens taleren gjør opphold i talestrømmen. Ved bruk av en spesiell notatteknikk kan en kvalifisert tolk håndtere relativt lange sekvenser.

 

Retningslinjer for god tolkeskikk

Regler utarbeidet av Kirke- og undervisningsdepartementet i 1997 i forbindelse med innføring av autorisasjonsordningen for tolker. Retningslinjene er bindende for statsautoriserte tolker og bør være retningsgivende for alle som påtar seg tolkeoppdrag, uansett om oppdragsgiveren er en offentlig myndighet, næringslivet eller en privatperson.

 

Simultantolking

Den vanligste formen for konferansetolking. Tolken tolker samtidig med at taleren snakker. Tolken sitter i en lydtett kabin og kommuniserer via høretelefoner og mikrofon. Metoden egner seg godt for tolking av lengre monologer og for tolking i forsamlinger. Ved oppdrag med varighet på mer enn 1—1,5 time trengs minst to tolker per kabin/språk.

 

Statsautorisert tolk

Tolker som har bestått en krevende skriftlig og muntlig autorisasjonsprøve i tolking kan søke Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om bevilling som statsautorisert tolk. Statsautoriserte tolker har på denne måten dokumentert at de er kompetente til å utføre tolkeoppdrag på en forsvarlig måte. Autorisasjonen gjelder kun for muntlig tolking. Ved behov for en bekreftet oversettelse, må man henvende seg til en statsautorisert translatør.

 

Taushetsplikt

Taushetsplikt er en plikt til å hindre at opplysninger tilflyter uvedkommende. Statsautoriserte tolker og translatører er underlagt absolutt yrkesmessig taushetsplikt. Andre tolker og oversettere som formidles via tolkebyråer, skriver under på en taushetserklæring. Ved tolking i offentlig sektor gjelder forvaltningslovens bestemmelser samt lover for de enkelte profesjoner, f.eks. lov om helsepersonell. Taushetsplikten er ikke tidsbegrenset. 

 

Se også vår huskeliste for deg som skal bestille tolk

(+47) 55 30 17 30

Få et uforpliktende tilbud:

Last opp vedlegg: